Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

1537

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dom kombatanta.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre materialny są w formie graficznej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Nagel.
 • E-mail: administracja@domkombatanta.pl
 • Telefon: 22-766-45-08

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"
 • Adres: ul. Jagiellońska 71
  05-120 Legionowo
 • E-mail: sekretariat@domkombatantapl
 • Telefon: 227664501

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Domu pomocy Społecznej "Kombatant": ul. Jagiellońska 71 05-120 Legionowo. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ul. Jagiellońskiej oraz boczne od ul. Nowobarskiej.Przy obu wejściach znajdują sie podjazdy dla wózków. Przy bocznym wejsciu znajdują sie schody.

Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego, jak i boczne posiadają minimalne wymiary potrzebne do poruszania się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszające się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. 

Budynek posiada parter oraz pierwsze i drugie pietro. W budynku sa dwie windyjedna przy wejściu głównym w holu, druga przy wejściu bocznym  po lewej stronie. Panel w windzie nie jest zaopatrzony w oznaczenia w alfabecie Braille'a. 

Recepcja znajduje sie na parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Lada recepcji nie jest obniżona. 

Po prawej stronie recepcji znajduje się tablica z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć ogłoszeń zamieszczonychnajwyzej tablicy - z pozycji osoby siedzącej na wózku będą nieczytelne.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym i drugim piętrze na wprost windy przy bocznym wejściu.

Dla osób na wózkach dostępny jest parter, pierwsze i drugie piętro.Do poziomu pierwszego i drugiego piętra prowadzą schody. Schody nie są oznaczone zgodnie z normami, tj. pierwszy i ostatni stopień nie są w innym kolorze niz pozostałe stopnie. 

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu przez pracownika recepcji o konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami, w tym interesanta z niepełnosprawniścią ruchową. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie mam oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba Głucha lub niesłysząca w przypadku zgłoszenia się dp DPS "Kombatant" nie bedzie mogła skorzystać na miejscu z pomocy tłumacza Mogam.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (jedno przy wejściu głównym, jedno przy wejściu bocznym) - wjazd od ul. Jagiellońskiej. Miejsca postojowe oznaczone (znak pionowy) sa w całości dostoosowane.